مبایعه نامه فروش سه دانگ از مزرعه شبوق آباد میان محمدرضا و محمدحسین ۱۲۳۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین آقا محمد رضا فرزند ابوالقاسم هرندی و حاجی محمد حسین پیرامون فروش سه دانگ از مزرعه شبوق آباد در تاریخ ۱۲۳۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۳.۳۱.۰۲۲۹۹
موضوع اثر : فروش مزرعه
تاریخ خلق : ۹ جمادی‌الثانی ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی روشن
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر)
اهداکننده : علیرضا پزشک