گلدان بزرگ سور فرانسه

نظر شما:

گلدانی با پایه فلزی سرمه ای رنگ، با تزیینات گیاهی و انسانی از جنس چینی.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۸۷
رنگ : سفید
جنس : خمیر چینی، فلز،
واقف : حاج حسین آقا ملک