جعبه پذیرایی دایره شکل

نظر شما:

این جعبه پذیرایی اثر صنیع خاتم است و از جنس عاج و برنز می باشد. سال ساخت اثر حدودا مربوط به ۱۰۰ سال پیش می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۳.۰۰۱۳۸