جعبه موزیکال خاتم

نظر شما:

این جعبه به شکل چهار گوش و خاتم می باشد. سال ساخت اثر حدودا ۵۰ سال پیش است و احتمالا ساخت سوریه می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۳.۰۰۱۳۹