کیف چوبی

نظر شما:

کیف چوبی مخصوص نگهداری ابزار خوشنویسی. نمایش آن در بخش سالن حاج حسین آقای ملک می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۳.۰۰۱۴۳