قاب خاتم

نظر شما:

این قاب اثر صنیع خاتم، متعلق به حدود ۱۰۰ سال پیش است.این اثر به نام خاتم ریز کارایران معروف است. درون این قاب یک تصویر نگارگری چاپی قرار دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۳.۰۰۱۴۸