مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین مشهدی اسمعیل و شکرالله با آقا محمد رضا و برادرانش پیرامون واگذاری دو قطعه ملک در جولرستان اصفهان به تاریخ ۱۳۳۷ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۷ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۶۵
موضوع اثر : مصالحه نامه بین مشهدی اسمعیل و شکرالله با آقا محمد رضا و برادرانش
تاریخ خلق : ۱۱ صفر ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری