مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین حاجی میرزا حسن تاجر باشی با فاطمه خانم فرزند سید محمد امین پیرامون واگذاری سه دانگ از قریه های سردارآباد و نیکجه به تاریخ ۱۳۳۹ق و خط شکسته دارای کاغذ کرم رنگ و ۱۰ مهر
شماره اموال : ۱۳۹۴.۳۱.۰۳۶۸۵
موضوع اثر : مبایعه نامه بین حاجی میرزا حسن تاجر باشی با فاطمه خانم
تاریخ خلق : ۲۶ رجب ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری