نامه های مباشران حسین آقا ملک پیرامون املاک دهنه شور در ۱۳۳۰ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه های ابولاقاسم و اسمعیل مباشران حسین آقا ملک به ایشان پیرامون املاک دهنه شور و تقسیمات آن و زورگیری شجاع الدوله و فرهادخان و رتق و فتق امور مربوطه در جمادی الثانی، رمضان و شوال ۱۳۳۰
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۲۸۰
موضوع اثر : گزارش مباشران
تاریخ خلق : جمادی‌الثانی ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور