نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک از تهران پیرامون شرکت عمومی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک از تهران پیرامون شرکت عمومی و قونسولگری روس
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۰۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : راهنمائی و اطلاع رسانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور