نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک از تهران پیرامون املا ک خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به فرزندش حسین آقا ملک از تهران پیرامون املا ک فریمان و حکم میرزا حبیب، حکم سیدعبدالله در باب فریمان و درج آن در روزنامه خورشید
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۳۰۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : راهنمائی و اطلاع رسانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور