صورت کلاتجات متعلق به ملک التجار در خراسان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرست بخشی از کلاتجات متعلق به ملک التجار در خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۸۴
موضوع اثر : فهرست املاک ملک التجار در خراسان
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور