سند مربوط به طلب علی اصغر بزاز از حسین آقا ملک و یک برگ مفاساحساب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک برگ سند مربوط به طلب علی اصغر بزاز از حسین آقا ملک در ذی الحجه ۱۳۲۸ و یک برگ مفاصا حساب علی اصغر بزاز با مهر و امضاء دکتر حاذق الدوله در ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۹۳
پدید آورندگان : علی اصغر بزار (پدیدآور) حاذق الدوله (پدیدآور)
موضوع اثر : طلب و تسویه حساب
تاریخ خلق : ۶ ذیحجه ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور