قبض دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط میرزا فضل الله ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)