قبض دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط عبدالباقی ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط عبدالباقی الحسینی ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۶
پدید آورندگان : عبدالباقی الحسینی (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت تفنگ و فشنگ
تاریخ خلق : ۱۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم