قبض دریاقت بشکه و ظرف ارسالی به شهر توسط محمدحسین نصراللهی ۱۳۳۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)