قبض پرداخت وجه حواله از محمدحسین بهادرخان به میرزا غلامحسین ۱۳۳۸-۱۳۳۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض پرداخت وجه حواله از محمدحسین بهادرخان به میرزا غلامحسین ۱۳۳۸-۱۳۳۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۵
موضوع اثر : قبض پرداخت وجه
تاریخ خلق : از ۲۷ ذیحجه ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴) تا ۲۱ صفر ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی