قبض دریافت طلب اقا میرزا مهدی رئیس از سوی نجدالسلطنه از حسین ملک ۱۳۳۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت طلب اقا میرزا مهدی رئیس از سوی نجدالسلطنه از حسین ملک ۱۳۳۱ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۵
پدید آورندگان : نجدالسلطنه (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت طلب
تاریخ خلق : ۲ ذیقعده ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم