نامه حسنعلی به حسین ملک دراره دریافت بدهی نایب علی خان ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسنعلی به حسین ملک دراره دریافت بدهی نایب علی خان ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۷
پدید آورندگان : حسنعلی (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت بدهی
تاریخ خلق : محرم ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی