قبض دریافت گندم و جو کالچوقکی توسط اسماعیل ۱۳۳۷ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت گندم و جو قریه کالچوقکی توسط اسماعیل ۱۳۳۷ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۶۸
پدید آورندگان : اسماعیل (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت گندم و جو
تاریخ خلق : ۲۵ رمضان ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی