قبض رسید دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط عبدالرسول۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض رسید دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط عبدالرسول۱۳۳۲ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۸۹
پدید آورندگان : عبدالرسول (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت تفنگ و فشنگ
تاریخ خلق : از ۱۶ شعبان ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۵ ذیقعده ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی