سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی با سه انگ از شاهزادگان تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه ی نقره ی شاهرخ کورکانی با انگ شاهزادگان تیموری(سلطان حسین بایقراو یا پسرش مظفر حسین و نیز سلطان احمد کورکان)، ضرب ساوه و انگ خورده در هرات
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۲۰۹۳
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک