۱/۳ درهم عمر بن علا عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز،
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۷۴
موضوع اثر : نقره حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : ۷۷۳ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک