درهم شاپور سوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با موی آراسته ،گوشواره،،تاجی با کرسی جواهرنشان در قسمت بالایی که تاج گوی با دو نوار دیده می شود. یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته و نیم رخ شخصی در میان آتش، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان با شاخه برسم در دست ،،یک ردیف حاشیه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۶۲
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۸۳ میلادی (قرن ۳) تا ۳۸۸ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک