تمبر یاد بودی ۶۵۰ریالی یکهزارو صدمین سال وفات ثقه الاسلام کلینی (ره) جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یاد بودی ۶۵۰ریالی یکهزارو صدمین سال وفات ثقه الاسلام کلینی (ره) ۱۷ اردی بهشت ۱۳۸۷ رنگارنگ با تصویر و متن یکهزارو صدمین سال وفات(۱۴۲۹ق) در پایین و ج.ا.ایران وThe ۱۱۰۰ Anniversary of the Demis of Thighat al-Islam kulayni در سمت چپ و مبلغ تمبر به فارسی و لاتین بر روی تمبر
شماره اموال : ۱۳۸۷.۱۰.۰۲۷۳۵
موضوع اثر : یکهزارو صدمین سال وفات ثقه الاسلام کلینی (ره)
تاریخ خلق : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
فروشنده : اداره پست