نگاره ی زن و مرد

زن ومرد نشسته روی صندلی درکنار جوی آب ویک درخت میوه که دو پرنده روی آن نشسته اند. در این اثر حاشیه مذهب ساده طلایی و خطوط زنگاری دیده میشود.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۲.۰۰۰۱۶
موضوع اثر : زن ومرد سلجوقی
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک