جوامع‌الجامع صفویه

نظر شما:

تألیف امین الاسلام شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (ف: ۵۴۸ق) در تفسیر نسخ صالح بن تاج الدین علی در ۱۱۱۶ق آیات و نشان به شنگرف تمام صفحات مجدول به شنگرف کمنداندازی شده محشّی ۶۴۶ برگ ۲۰ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری جلد میشن قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۹۰/۰۰۰
پدید آورندگان : الفضل‌بن الحسن الطبرسی (مؤلف) صالح‌بن تاج‌الدین علی (خوشنویس)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : ۱۱۱۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک