مجمل‌اللغة

نظر شما:

تألیف ابوالحسن احمد بن فارس رازی قزوینی مالکی (ف: ۳۹۵ق) نسخ سده ۱۱ و ۱۲ق عنوان و نشان و لغات به شنگرف ۲۵۹ برگ ۱۸ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد میشن سرخ نو
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۴۲۱/۰۰۰
موضوع اثر : واژه‌نامه‌های عربی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک