الجغرافیاالشافیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف رفاعه بن بدوی طهطهاوی حسینی شافعی مترجم بزرگ مصری دوره ی محمدعلی پاشا، نسخ محمد ابراهیم بن محمدعلی خراسانی در غره ی جمادالثانی ۱۲۷۲، عنوان و نشان شنگرف، اشکال نجومی در پایان نسخه، جداول شنگرف، بر کاغذ فرنگی آهارمهره در ۱۹۱ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای تیره مجدول است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : رفاعةبن بدوی طهطاوی (مولف) محمدابراهیم‌بن محمدعلی خراسانی (خوشنویس)
موضوع اثر : جغرافیا
تاریخ خلق : ۱ جمادی‌الثانی ۱۲۷۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی ، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، مجدول،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک