حمدو ثنای وطواط،

نظر شما:

در موضوع مناجات، نستعلیق، عنوان و نشان شنگرف، دارای جدول و کمند و ستون بندی به زر و لاجورد، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی رنگین با کناره ی پسته ای در ۲۵ برگ ۱۴ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی ترنج دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۲۳۲/۰۰۱
موضوع اثر : مناجات
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه سمرقندی رنگین کناره فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلا پوش، دست ساز، مجدول،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک