ترجیع بند

نظر شما:

شاعر طالب اسیری، نستعلیق وجیه الله بن عبدالرحمن گیلانی قمی، بر کاغذ پسته ای درهامش ۷ برگ نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ی سبز و عطف تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۲۶/۰۰۳
پدید آورندگان : طالب اسیری (شاعر) وجیه‌الله‌بن عبدالرحمن گیلانی قمی (خوشنویس)
موضوع اثر : ترجیع‌بند
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک