احوال قلب و کیفیت انطباع علوم در آن

نظر شما:

شاید تالیف طالب اسیری، نستعلیق وجیه الله بن عبدالرحمن گیلانی قمی، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۲ برگ ۲۶ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه پارچه ی سبز و عطف تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۲۶/۰۰۴
پدید آورندگان : طالب اسیری (مؤلف) وجیه‌الله‌بن عبدالرحمن گیلانی قمی (کاتب)
موضوع اثر : قلب/ علوم
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج، رویه پارچه ای،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک