مصادرالاحکام زندیه

نظر شما:

نسخ سده ۱۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر به سجع«کفی بربک هادیا»، بر کاغذ فستقی آبی در ۱۹۳ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۲۸/۰۰۰
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فستقی آبی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک