فرازستان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف میرزا اسماعیل خان تویسرکانی درگذشته ی ۱۳۱۰، که به درخواست مانکجی لیمجی هوشنگ هاتریای درویش فانی ساخته، به فارسی سره در تاریخ پادشاهان ایران از مهابادیان تا پایان کار ساسانیان از روی شاهنامه ی فردوسی و چهارچمن و دساتیر، نستعلیق آذر ۱۲۵۴ یزدگردی( اپریل ۱۸۸۶، رجب ۱۳۰۳، عنوان و نشان به جوهر سرخ، آغاز افتاده، بر کاغذ فرنگی در ۸۸ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۶۸/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن محمد علی تویسرکانی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ ایران پیش از اسلام
تاریخ خلق : ۱۲۵۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک