انظارها و غیرها

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۹۵/۰۲۶
موضوع اثر : نجوم اسلامی
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک