عریضه پسکویچ به خدمت نایب السلطنه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۶۸۲/۰۰۴
پدید آورندگان : پسکویچ (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های سیاسی/ نامه های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : رنگارنگ
جنس : فرنگی، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک