تاریخ قاجاریه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۴۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود قاجار شاهزاده ایران (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ قاجاریان ایران
تاریخ خلق : ۱۲۶۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۷۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک