المضنوبه به علی اهله صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۲/۰۰۶
پدید آورندگان : محمدبن محمد غزالی (مؤلف)
موضوع اثر : توحید
تاریخ خلق : از ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک