دیوان مختاری غزنوی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عثمان بن عمر مختاری غزنوی (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 6و 7
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک