شرح قصیدةالاشکوانیة العمیدیة ایلخانان دست نشانده

نظر شما:

تالیف قطب الدین محمد سیرافی فالی در شرح قصیده عمید الملک ابوغانم ابوالمظفر اسعد ابزری فالی فارسی وزیر فارس است نسخه به خطنسخ محمد بن یحیی بن حسن بن جعفر حسینی در ۷۵۴نوشته شده است جلد نسخه تیماج تریاکی دارای ترنج ضربی کاغذ ترمه آب دیده دارای ۱۱۰برگ ۱۵ سطر در هر صفحه با یادداشت حرره الفقیر اقل محمد صالح و الفقیر عبدالسلام
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۸۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن یحیی حسینی (کاتب) قطب الدین محمد سیرافی فالی (شارح)
موضوع اثر : شرح و تفسیر شعر عربی
تاریخ خلق : ۷۵۴ قمری (قرن ۸)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک