انشاء

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۶۷۹/۰۰۵
موضوع اثر : نثر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)