قلمدان چهره پردازی

نظر شما:

قلمدان کشویی کله مدوری( دو بهره)، تزیینات به شکل افقی با نقش استاد و شاگرد فاقد رقم و تاریخ و مهر مقواکار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۵.۰۰۰۷۵
موضوع اثر : استاد و شاگرد
رنگ : --
واقف : حاج حسین آقا ملک