ست مبلمان هندی

نظر شما:

این ست مربوط به قرن ۱۹ میلادی بوده و تماماً به صورت مشبک و منبت کار شده است و به گروهی از مبلمان تعلق دارد که چوب سیاه خوانده می شوند. این چوب مختص درختی است به نام آبنوس که نوع خاصی از آن، در معرض هوا به رنگ سیاه درمی آید. این ست به فرم مبلمان انگلیسی قرن نوزدهم ساخته شده است. منبت کاری اثر، نشانی از فرهنگ هندوستان است که شامل سبک خاصی از معماری معابد، نمایه هایی ازگونه های جانوری و گیاهی می باشد. این ست از یک کاناپه دو نفره، ۳ صندلی و یک میز مرکزی تشکیل شده است. صفحه میز دو تکه با پایه کنده کاری و در چهار سو چهار سر اژدها که به طرف پایه برگشته اند. روی پایه های جلویی صندلیها نقش حیوان کنده کاری شده است. سال ساخت : حدود۱۸۷۰ میلادی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۳.۰۰۰۰۳