کره چوبی

نظر شما:

کره چوبی بر روی چهار پایه مخصوص
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۳.۰۰۰۱۸
موضوع اثر : نقشه کره زمین