۴ تکه از یک شی چوبی

نظر شما:

چهار قطعه احتمالا مربوط به نقاشی در یک بنا بوده است. که از بنا جدا شده و می تواند تبدیل به یک قاب شود. لبه های اثر طلایی با نقوش برجسته مثلثی شکل است. این اثر فاقد رقم می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۳.۰۰۰۲۱
موضوع اثر : گل و بوته فرنگی