مبلمان سبک لویی پانزدهم

نظر شما:

۱۵ صندلی در سه سایز متفاوت با خراطی هایی در پایه، دسته و پشتی آن به سبک لویی پانزدهم شامل: یک میز گرد. یک مبل دو نفره. یک کاناپه و ۱۲ صندلی در سه فرم و اندازه ی متفاوت.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۳.۰۰۰۲۲