تابلو سرامیک

نظر شما:

زنی در حال رقصیدن و دایره زدن و مردی و زنی در حال مشاهده آن
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۰۱
موضوع اثر : زنی در حال رقصیدن
رنگ : نامعلوم
ابعاد : قطر (۳۸ سانتیمتر)