تابلو سفال

نظر شما:

تابلو دایره شکل، کتابی جلوی استاد و شاگردی نیمه برهنه با پارچه ای روی پای اوست. در سمت راست تبر و چاقو و ... دیده می شود.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : کلاس درس
رنگ : نامعلوم
ابعاد : قطر (۳۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک