کاسه چینی

نظر شما:

کاسه چینی سفید رنگ با تزیینات راه راه، جدول کشی شده با نقوش گیاهی و نقوش مشکی نوشته دارد.
شماره اموال : ۱۳۹۴.۱۱.۰۰۰۰۸
رنگ : سفید
ابعاد : قطر (۱۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
اهداکننده : خانم شهنیا( بحری)