سکه سلطان محمد خدابنده(الجایتو) ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمد خدابنده ایلخانی (۷۰۳-۷۱۶ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۰۷
تاریخ خلق : از شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸) تا رمضان ۷۱۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک